Последние комментарии

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА ЗАБРУДНЕНОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД

1 Загальні положення

1.1  Коефіцієнт забрудненості (КЗ) є узагальненим показни­ком, що характеризує рівень забрудненості сукупно по низці показників якості води, які багаторазово виміряно у кількох пунктах (створах) спостережень водних об'єктів.

1.2  Величина КЗ характеризує кратність перевищення нор­мативів у долях ГДК. Наприклад, КЗ = 1,2 означає, що нормо­вані показники якості води даного водного об'єкта (регіону, ділянки) у середньому в 1,2 разу (або на 20%) перевищують ГДК. Іншими словами, якість води у цьому випадку у 1,2 разу гірше нормативного.

Будь-які значення КЗ, що перевищують одиницю, свідчать про порушення діючих норм. Тотожність КЗ одиниці означає, що для даного водного об'єкта всі нормовані показники якості води в усіх пунктах (створах) спостережень при всіх вимірю­ваннях протягом досліджуваного періоду відповідають дію­чим нормам якості води. Значень менше одиниці коефіцієнт забрудненості приймати не може.

Позаяк водний об'єкт призначено для кількох видів водо­користування, то при розрахунку КЗ слід враховувати ті нор­мативи, які висувають найбільш високі вимоги до якості води. Звичайно такими є нормативи якості води для водойм рибого­сподарського призначення.

Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) затверджено постановою Кабінету мініст­рів України від 27 травня 1996 р. № 552. При розрахунку КЗ водних об'єктів, що не є рибогосподарськими, потрібно вико­ристовувати ГДК для об'єктів господарсько-побутового водо­користування та культурно-побутового водокористування (або інші норми, офіційно встановлені для даного об'єкта). Втім КЗ дозволяє зіставляти обидва типи цих об'єктів з погляду за­доволення у кожному із них своїх нормативів.

2 Розрахункові формули

2.1 Значення КЗ вираховуються за формулами:

(1)

, якщо ГДК i порушено (),

, якщо ГДК i задовольняє ()

де i, 10 - порядковий номер і загальна кількість контрольо­ваних показників; j,J порядковий номер і загальна кількість пунктів (створів) спостережень; п, N у порядковий номер і за­гальна кількість вимірювань i-го показника в j-му пункті (створі) за період часу, що аналізують (квартал, рік, тощо.); N i загальне число вимірювань i -го показника в усіх пунктах (створах) спостережень; кратність перевищення ГДК при п -му вимірюванні i -го показника у j -му пункті (створі) спо­стережень.

Значення КЗ розраховується завжди тільки для десяти по­казників. До складу цих показників включаються ті показни­ки, що у найбільшу міру перевищують значення ГДК. У разі, якщо число показників, що перевищують ГДК, менше десяти (наприклад, 7), у формулі 1 значення величин  для решти показників (наприклад, для восьмого, дев'ятого і десятого) приймається рівним одиниці.

Pages: 1 2 3

Оставить комментарий